BHI首页 服务电话:010-68570776 68570774
10万客户首选 21年品质追求

河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜项目可行性研究报告

发布时间:2020-02-18

项目概况

建设内容及规模

       年产2.5万吨BOPA薄膜项目

项目简介

       河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜项目
      可行性研究报告
      项目编号:201926
      编制单位:恒天(安徽)建筑设计研究院有限公司工程设计资质证书编号:A134006354咨询证书编号:9134000048500121IU-I8ZYY18
      2019年9月目录
      1项目概述...................................................................................................................-1-1.1项目名称、项目法人..................................................................................................-1-1.2可行性研究报告编制依据..........................................................................................-1-1.3拟建地点......................................................................................................................-1-1.4建设规模与目标..........................................................................................................-1-1.5项目提出的理由与过程..............................................................................................-2-1.5.1项目提出背景...........................................................................................................-2-1.5.2项目投资的目的、意义和必要性...........................................................................-2-1.6项目单位概况..............................................................................................................-3-1.7需要说明的问题..........................................................................................................-4-1.8项目调整情况..............................................................................................................-4-1.9主要技术经济指标......................................................................................................-4-2市场分析及预测.........................................................................................................-6-2.1BOPA薄膜行业概述.................................................................................................-6-2.1.1BOPA薄膜的产品特点..........................................................................................-6-2.1.2BOPA薄膜产品用途................................................................................................-6-2.1.3我国BOPA行业状况..............................................................................................-9-2.1.4国外BOPA概况...................................................................................................-10-2.2产品市场需求现状及预测........................................................................................-11-2.3产品目标市场分析....................................................................................................-11-2.4价格现状与预测........................................................................................................-12-2.5市场竞争力分析........................................................................................................-13-2.5.1市场竞争力优势、劣势.........................................................................................-13-2.5.2市场机会与风险分析.............................................................................................-13-2.5.3对策.........................................................................................................................-14-3建设规模与产品方案..............................................................................................-15-3.1建设规模....................................................................................................................-15-3.2产品方案....................................................................................................................-15-3.2.1产品方案.................................................................................................................-15-3.2.2产品技术指标.......................................................................................................-16-4物料和能源供应......................................................................................................-16-4.1物料供应....................................................................................................................-16-4.2能源供应....................................................................................................................-17-5建厂条件和厂(场)址选择...................................................................................-18-5.1厂址所在位置现状....................................................................................................-18-5.2厂址建厂条件............................................................................................................-18-5.2.1当地气象条件.........................................................................................................-18-5.2.2交通运输条件.........................................................................................................-19-5.2.3社会经济条件.........................................................................................................-19-5.3厂(场)址选择........................................................................................................-20-6建设方案.................................................................................................................-21-6.1产品工艺技术............................................................................................................-21-6.1.1生产工艺流程.........................................................................................................-21-6.1.2主要工艺参数的确定.............................................................................................-22-6.1.3消耗定额.................................................................................................................-23-6.2设备配置....................................................................................................................-24-6.2.1设备配置方案.........................................................................................................-24-6.2.2主要工艺设备清单.................................................................................................-24-6.2.3设备来源.................................................................................................................-26-6.2.4工艺对其他专业条件.............................................................................................-30-6.3总图运输....................................................................................................................-30-6.3.1编制依据.................................................................................................................-30-6.3.2总平面布置.............................................................................................................-30-6.3.3厂区交通运输组织...............................................................................................-31-6.3.4竖向设计方案.......................................................................................................-31-6.3.5厂外工程...............................................................................................................-31-6.3.6设计图纸...............................................................................................................-31-6.4建筑..........................................................................................................................-31-6.5结构..........................................................................................................................-32-6.5.1设计原则.................................................................................................................-32-6.5.2建筑物、构筑物要求.............................................................................................-32-6.6给水排水..................................................................................................................-33-6.6.1设计依据.................................................................................................................-33-6.6.2用水量和排水量.....................................................................................................-34-6.6.3给水设计.................................................................................................................-34-6.6.4排水工程.................................................................................................................-35-6.6.5厂区外管.................................................................................................................-36-6.7供暖通风和空调、净化..........................................................................................-36-6.7.1设计原则和依据.....................................................................................................-36-6.7.2设计范围.................................................................................................................-37-6.7.3设计基础数据.........................................................................................................-37-6.7.4空调工程设计.........................................................................................................-38-6.7.5.通风工程设计.........................................................................................................-39-6.7.6排烟系统.................................................................................................................-41-6.7.7冷、热源.................................................................................................................-42-6.8动力............................................................................................................................-43-6.8.1冷冻.........................................................................................................................-43-6.8.2空压.........................................................................................................................-44-6.9电气............................................................................................................................-46-6.9.1编制依据.................................................................................................................-46-6.9.2设计范围.................................................................................................................-47-6.9.3供电系统现状和新增负荷估算.............................................................................-47-6.9.4配电、照明、工厂生产控制工业生产控制等系统方案.....................................-48-6.9.5防雷、接地和过电压保护.....................................................................................-51-6.9.6其他系统.................................................................................................................-52-6.9.7室外管线.................................................................................................................-53-6.10仓储及维修设施......................................................................................................-53-6.11生活设施..................................................................................................................-53-7环境保护、劳动安全卫生、消防和地震安全.........................................................-54-7.1环境保护....................................................................................................................-54-7.1.1厂址与环境现状.....................................................................................................-54-7.1.2执行的环境质量标准及排放标准.........................................................................-55-7.1.3项目生产特点.........................................................................................................-55-7.1.4主要污染源、污染物及处理措施.........................................................................-55-7.1.5主要污染物防治措施.............................................................................................-57-7.1.6初步环境影响分析.................................................................................................-57-7.2职业安全....................................................................................................................-57-7.2.1编制依据.................................................................................................................-57-7.2.2项目概况.................................................................................................................-58-7.2.3生产过程中职业危害因素.....................................................................................-58-7.2.4职业安全卫生防护措施.........................................................................................-59-7.2.5安全和职业卫生组织管理.....................................................................................-60-7.2.6职业卫生防护措施投资估算.................................................................................-60-7.3消防............................................................................................................................-60-7.3.1编制依据.................................................................................................................-60-7.3.2依托条件.................................................................................................................-61-7.3.3工程概况.................................................................................................................-61-7.3.4防火措施及配置消防设施.....................................................................................-61-7.3.5消防给水及灭火器.................................................................................................-61-7.3.6火灾自动报警及消防联动系统.............................................................................-63-7.4地震安全....................................................................................................................-64-7.5节能............................................................................................................................-64-7.5.1能源消耗指标分析.................................................................................................-64-7.5.2节能措施及节能效果分析.....................................................................................-64-7.6节水............................................................................................................................-67-7.6.1项目节水技术应用与节水措施.............................................................................-67-7.6.2节水指标及分析.....................................................................................................-67-7.6.3项目节能措施.........................................................................................................-67-7.6.4节能效果分析结论与建议.....................................................................................-67-8组织机构与人力资源配置.......................................................................................-68-8.1组织机构....................................................................................................................-68-8.2管理团队....................................................................................................................-68-8.3人力资源配置............................................................................................................-68-8.4人力资源的来源和培训............................................................................................-69-9项目建设实施计划..................................................................................................-70-9.1建设周期的规划........................................................................................................-70-9.2实施进度计划............................................................................................................-70-10工程建设招标方案................................................................................................-71-11投资估算...............................................................................................................-72-11.1投资估算说明..........................................................................................................-72-11.2投资估算依据...........................................................................................................-72-11.3投资估算范围...........................................................................................................-73-11.4流动资金估算..........................................................................................................-73-11.5投资估算表..............................................................................................................-73-12融资方案...............................................................................................................-74-13财务评价.............................................................................................................-75-13.1财务评价基础数据与参数选取..............................................................................-75-13.1.1生产规模及产品方案...........................................................................................-75-13.1.2计算期与生产负荷...............................................................................................-75-13.1.3记帐货币和汇率...................................................................................................-75-13.1.4财务基准收益率...................................................................................................-75-13.2销售收入估算..........................................................................................................-75-13.3成本费用估算..........................................................................................................-75-13.4财务评价报表..........................................................................................................-76-13.5财务评价指标..........................................................................................................-76-13.6不确定性分析..........................................................................................................-77-13.6.1敏感性分析...........................................................................................................-77-13.6.2盈亏平衡分析.......................................................................................................-77-13.7财务评价结论..........................................................................................................-77-14风险分析...............................................................................................................-78-14.1项目主要风险因素识别..........................................................................................-78-14.2风险程度分析..........................................................................................................-78-14.2.1产量风险分析.......................................................................................................-78-14.2.2价格风险分析.......................................................................................................-78-14.2.3原材料涨价风险分析...........................................................................................-78-14.2.4燃料、动力涨价风险分析...................................................................................-79-14.2.5工资上涨风险分析...............................................................................................-79-14.2.6投资风险分析.......................................................................................................-79-14.2.7技术风险分析.......................................................................................................-79-14.3防范和降低风险对策..............................................................................................-79-14.3.1防范产量风险对策...............................................................................................-79-14.3.2防范价格风险对策...............................................................................................-79-14.3.3防范原材料涨价风险对策...................................................................................-80-14.3.4防范燃料、动力涨价风险对策...........................................................................-80-14.3.5防范工资上涨风险对策.......................................................................................-80-14.3.6防范建设投资风险对策.......................................................................................-80-15社会效益分析........................................................................................................-81-15.1社会影响效果分析..................................................................................................-81-15.2社会适应性分析......................................................................................................-81-16研究结论与建议....................................................................................................-82-16.1研究结论..................................................................................................................-82-16.2存在的问题和建议..................................................................................................-83-17附表、附图...........................................................................................................-84-17.1附表..........................................................................................................................-84-17.2附图..........................................................................................................................-84-
      1项目概述
      1.1项目名称、项目法人
      项目名称:年产2.5万吨BOPA薄膜项目
      建设单位:河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司(以工商注册为准)企业性质:股份有限公司
      法定代表人:李宏斌
      项目性质:新建
      1.2可行性研究报告编制依据
      (1)《产业结构调整指导目录(2011年本)》
      (2)《关于遂平县产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》
      (3)国家关于环境保护及职业安全卫生有关法规和要求
      (4)《投资项目可行性研究指南(试用版)》
      (5)遂平县国民经济和社会发展十三五计划
      (6)遂平县产业集聚区总体发展规划
      (7)国家有关工程技术规范
      (8)项目单位提供的有关技术资料及技术数据
      (9)可行性研究报告编制的委托合同
      (10)可行性研究报告编制提纲
      (11)河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司提供的相关资料
      1.3拟建地点
      本项目拟建设地址为:河南省遂平县产业集聚区经一路中段西侧,京广铁路东侧,史丹利化肥遂平有限公司北侧。
      1.4建设规模与目标
      本项目拟建于河南省遂平县产业集聚区之遂平尼龙产业园,建设主生产线两条及其配套设备。
      本项目拟重点生产市场需求稳定增长的10~25μm的高阻隔尼龙薄膜产品,幅宽6600mm,设计年产能为20000—25000吨(本可研以25000吨/年核算)。主要用于食品、日化、医药及电子包装等领域。
      1.5项目提出的理由与过程
      1.5.1项目提出背景
      中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂为国有绝对控股的危化品生产企业,根据国家、省政府相关政策要求,必须实施退城进园、搬迁改造。
      同时,中国平煤神马集团计划在遂平县产业集聚区投资建设遂平尼龙产业园项目并注册成立“河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司”,承接遂平化工厂退城进园、搬迁改造任务,享受遂平化工厂所有权利和收益。
      河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司是中国平煤神马集团股份有限公司下属的二级法人单位。公司利用遂平化工厂退城进园时机,配合中国尼龙城发展规划,依托集团尼龙产业资源优势,建设自动化、智能化的智慧工厂及交易平台,打造新的尼龙高新材料豫南产业基地。
      本项目正是主动对接河南省政府及平煤神马集团关于尼龙新材料产业的发展规划,充分利用相关产业政策,建设高端新型包装材料产业基地。
      河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司在中国平煤神马集团及遂平县人民政府的支持下,选址遂平县产业集聚区建设中国尼龙城遂平分园——遂平尼龙产业园,依托中国尼龙城资源,发展尼龙下游产业。
      1.5.2项目投资的目的、意义和必要性
      随着包装行业的发展,对包装材料的要求越来越高,尼龙薄膜行业整体向产能规模化、产品多样化方向发展,环保型、功能型新产品市场需求旺盛。作为高阻隔性薄膜基材,目前正在成为继BOPP、BOPET薄膜之后的拉伸薄膜家族中的第三大品种。
      和其它薄膜相比,尼龙薄膜具有以下突出的优点:(1)相对于PE和PP具有很高的穿刺强度,其耐破裂、耐冲击性以及拉伸强度等都是包装薄膜中最好的。(2)相对于EVOH、PVDC等阻隔性材料它又具有节省成本和符合环保要求的优势,并且其耐油性和对气体的阻隔能力又很强,对O2和CO2的阻隔性比低密度聚乙烯高100倍左右,所以是食品保鲜、保香的理想原料。(3)柔顺性优良、耐温范围广(-60-150℃),特别适用于冷冻包装、蒸煮包装和真空包装。(4)透明性较好,且无毒无害。
      当前拉伸尼龙薄膜行业发展形势良好;本项目主导产品新型高阻隔尼龙薄膜为环保型创新型产品,是软塑包装产业的升级换代产品;本项目产品生产采用国际成熟先进的工艺及设备,属环境友好型、资源节约型产业,符合国家产业政策。
      本项目所在地及周边地区,是我国小麦主生产区,也是重要的小麦深加工和食品加工产业基地,以今麦郎、思念食品、一加一面粉,北京方便面、克明面业、燕京啤酒、双汇集团为代表的企业在本项目周边设有生产基地,紧邻国家级农产品加工基地——中国(驻马店)农产品加工产业园,对本项目的产品具有较大的潜在需求。
      中国平煤神马集团是我国尼龙化工全产业链的生产基地,汇集了优势的全产业链物质资源和技术力量。本项目在原料来源、原料改性发展研究等环节,与其他尼龙薄膜生产商相比,具有很大的优势。
      1.6项目单位概况
      河南平煤神马遂平尼龙产业园有限公司(以下简称“尼龙产业园公司”),可以充分利用中国平煤神马集团在遂平的既有人力资源,在企业管理、市场营销、机械维修、电气自控等相关专业已经组建了一支较为成熟的人才队伍,经过适当转岗培训,可以满足本项目的各项管理人才及技术人才的需求。
      目前遂平县政府已经规划了遂平尼龙产业园项目建设地点,其中产业园一期项目252亩土地已经确定,另外二期900亩建设用地已经进行了初步规划。
      1.7需要说明的问题
      (1)本项目具有良好的经济效益,建议建设单位应尽快抓紧项目实施工作,同时建立和完善适合双向拉伸薄膜产业需要的技术团队。
      (2)建设单位应注重产品和市场开发,充分研究用户的需求指标,为本项目提供良好的技术和市场支持,以确保产品能尽快占领市场。
      (3)不含厂外工程。
      1.8项目调整情况
      本项目可研阶段与项目建议书阶段相比,项目建设内容没有改变。
      1.9主要技术经济指标
      主要技术经济指标见下表。表1-9-1
      序号项目名称单位数量
      一生产规模t/a25000
      二年操作日天300
      三主要原辅材料、动力用量
      1PA6切片t/a24998
      添加剂t/a511
      2辅材、包材t/a2500
      3水104m3/a6.5
      4
      5电104kWh/a4875
      四三废排放量
      1废水104m3/a2.81
      序号项目名称单位数量
      其中:生活污水104m3/a0.65
      2废渣t/a20
      五运输量t/a56150
      1运入量t/a28100
      2运出量t/a28050
      六工厂定员人180
      1生产工人人160
      2管理人员人20
      七总用地面积m2约41924
      八建筑占地面积m2约22116
      九建筑面积m2约30252
      十工程项目报批总投资万元61346
      1建设投资万元58613
      2建设期利息万元1415
      3铺底流动资金万元1318
      十一年均销售收入万元63535
      十二成本和费用万元53570
      十三年均利润总额万元9705
      十四财务评价指标
      1年均投资利润率%11.3
      2年均投资利税率%19.5
      3投资回收期(税后)年7.43
      4投资回收期(税前)年6.60
      5全部投资内部收益率(税前)%18.5
      6全部投资内部收益率(税后)%14.8
      2市场分析及预测
      2.1BOPA薄膜行业概述
      2.1.1BOPA薄膜的产品特点
      双向拉伸尼龙薄膜(简称“BOPA”)是目前世界上发展最快的高档包装材料,作为一种新型的塑料薄膜,它除具备一般包装薄膜的共同特征外,还有自己明显的独特性,具体表现在:
      具有极宽的使用温度(-60℃~150℃),特别适合于冷冻包装、抽真空包装和蒸煮包装。
      对各种常见气体(O2、N2、CO2)、气味和油脂具有高阻隔性,对O2和CO2的阻隔性比LDPE高100倍左右,所以是食品保鲜、保香的理想材料。
      极优异的抗穿刺强度、优良的耐磨性、耐酸、碱、油脂及各种常见的有机溶剂、高透明性、光泽性等。
      2.1.2BOPA薄膜产品用途
      基于BOPA薄膜具有的优良特性,从而被广泛应用于工业、农业、食品保鲜、药品包装等领域。
      BOPA薄膜具有强度高、阻隔性好的特点,在包装领域特别是在食品包装领域占有重要地位。BOPA薄膜单独或与其他材料复合可广泛用于以下领域的包装:
      (1)食品包装:如用于真空冷冻和真空蒸煮(火腿、烧鸡、香肠和其他肉制品)包装;用于调味品、汤料、腌制食品(酱菜、泡菜、榨菜等)、油脂食品、海生植物类加工海产品、蔬菜及茶叶、香料等的包装。其中用于前两种包装占的比重最大,其包装的食品保存期(三个月以上)比其他薄膜包装高数倍,由于其具有极高的阻隔性,从而对延长食品的保质期起到关键的作用,是其他塑料薄膜包装无法比拟的。
      (2)非食品包装:注射管等消过毒的医疗器械及化妆乳液、洗涤剂、液体香波等化妆品和集成电路等电器元件。
      BOPA薄膜与其他竞争产品的分析比较表2-1
      名称特性BOPABOPETBOPPBOPSCPP
      对气体、气味阻隔性优良差差差
      抗穿刺性优差差一般一般
      耐冲击性优优优优差
      柔软性优差良差优
      耐酸、碱、油脂性优优优良优
      耐寒性优良差优差
      耐热性优优一般一般优
      透明性、光泽性优优优一般优
      吸水性易不易不易一般不易
      热封性能差优良良良
      用途主要用于冷冻、蒸煮、腌制、油脂食品及调味品、海产品、医药等包装用于复合包装、印刷、真空镀铝、热烫印箔、胶带、电容器介质、电子电器绝缘材料等用于食品、香烟、服装、印刷品等的包装,也用于粘胶带基及电容器的电介质等用于各种食品、医药、文化用品、工艺品、农副产品及金属物品等方面包装主要用于干果、海产品、腌肉制品、果酱等长期保鲜存贮的食品包装
      BOPA薄膜与目前市场上存在高阻隔性材料铝箔复合膜、PVDC薄膜、EVOH共挤膜、尼龙多层共挤膜优劣比较如下表
      表2-2
      名称优势劣势
      铝箔复合膜1.阻隔性高2.金属光泽,包装效果美观3.可耐121℃高温杀菌1.价格较高(复合膜中铝箔的厚度多为9-14μm,如太薄则会出现明显的针孔,使阻隔性失效)2.不透明,看不清真实的内容物,影响销售3.采用真空袋,材料产生折皱时将铝箔折断而出现裂纹,从而使阻隔性丧失4.不能用于微波加热5.无法回收
      PVDC薄膜1.极高的阻隔性2.良好的力学和光学性能3.耐化学品性能和耐候性好1.价格高,为5-6万元/吨2.加工性差,由于收缩率大,难以干式复合3.热稳定性差,不能热封4.现只局限于西式灌肠用5.废弃物和边角料难以回收,因焚烧处理时,产生二恶英有毒气体,对环境造成污染,国外部分国家使用受到限制
      EVOH共挤膜1.极高的阻隔性2.良好的力学和光学性能3.良好的加工性能1.水蒸气阻透性极差,属水解产物,当环境湿度超过60%RH时,阻隔性急剧下降,能承受的温度低于100℃,不能用于需要121℃高温杀菌和含水量高的产品包装2.价格较高,原料价格大约是PA6的2-3倍
      3.热合性能差
      尼龙多层共挤膜1.生产成本低,售价低约为3万元/吨2.复合强度好3.性能多样化(物理性能、热封性能好)1.阻隔性能差2.透明度低,表观效果差3.比重大,同等厚度,相对用膜量大,价格上升4.厚度差别大,印刷效果不好,表面印刷,高温蒸煮后易脱落,影响健康
      通过以上两个表格中内容的比较不难看出,BOPA薄膜在综合性能比明显优于其它薄膜,虽然它具有极易吸水的缺点,但经过复合后,吸水性丧失。BOPA薄膜是当今重点发展的新型薄膜,随着它的优越性能不断地被越来越多的人所认识和接受,它的应用前景会更广泛。
      2.1.3我国BOPA行业状况
      尽管BOPA薄膜作为包装材料有众多优点,但其加工技术难度大,成品率低,影响了它的发展,到上世纪九十年代之前国内一直没有成规模生产的BOPA薄膜生产厂家,除了少量零星生产外,产品全部依赖进口。直到1993年,广东佛山东方包装材料有限公司(佛塑集团)从日本三菱重工引进了一套3500吨/年逐次拉伸BOPA薄膜生产线,才结束了我国BOPA薄膜全部依靠进口的局面。2000年又引进日本三菱重工的挤出设备和法国DMT公司拉伸设备组合成一条同步拉伸生产线。随着佛塑集团BOPA薄膜生产技术的不断成熟,市场需求的增势强劲,利润也不断提高,国内许多有实力的企业纷纷投建BOPA薄膜生产线。
      根据对业内BOPA膜生产企业的调研,目前国内BOPA膜的生产厂商主要有厦门长塑、沧州明珠(德州东鸿)、天津运城(昆山运城)、安庆金田、浙江金瑞、广东佛塑等,实际产能约20万吨,实际产量约17~18万吨。
      我国总产能约占全球BOPA产能的60%。
      国内PA产能及分布情况表(表2-1-1-1)
      产能生产企业逐次双向拉伸(万吨)机械同步拉伸(万吨)线性电机拉伸(万吨)合计(万吨)
      厦门长塑4.20.2(改造线)4.8
      沧州明珠0.9(德州)1.1(沧州)0.4(重庆)
      运城集团1.05(天津)1.8(昆山)0.45(湛江租赁)
      安庆金田1.2(试生产阶段)
      广东佛塑1.15(停产0.35)
      浙江金瑞1.2
      浙江晓星0.8+2.4
      浙江华瑞达0.7
      上海紫东0.6
      上海九天0.35(停产)
      鹤壁虹天雨1.0(试生产阶段)
      16.52.94.827(名义产能)
      20(实际产能)
      2.1.4国外BOPA概况
      BOPA薄膜于20世纪70年代由日本研制开发,目前国外BOPA薄膜的生产企业主要在日本(产量最大的为尤尼吉可公司),此外还有美国、意大利、北欧地区、东南亚地区(印尼和泰国)、韩国等少数几个国家和地区生产,国外总的产能约14万吨。
      目前,从全球BOPA薄膜供应现状分析,全球的BOPA薄膜生产能力呈现增长趋势。
      2.2产品市场需求现状及预测
      从全球对BOPA薄膜的需求现状分析,BOPA薄膜在国际上发展较快,全球对BOPA薄膜的需求呈持续增长态势,需求量正在逐年递增。预计未来3-5年内,日本和欧洲每年都以2%速度增长,北美以3%速度递增,而中国将以7%的速度递增。增幅主要原因是随着全球经济的发展,生活节奏的不断加快,生活水平的日益提高,人们对食品的保质期和包装材料本身的要求更加严格,而尼龙薄膜的高阻隔性能正好满足了这一需求;另外BOPA薄膜的新用途也不断开发出来,如2.5kg以上包装的洗衣粉袋、电子产品包装袋、部分中高端粮食的包装等。
      我国包装产业在“十三五”期间的增长幅度依然会领先于同期GDP的增长,而各种功能膜、特种膜作为行业中增长前景最看好的品种,随着国内市场对高端包装薄膜需求逐年增加的形势,尼龙薄膜需求的增长将超过国内GDP增速,所以尼龙薄膜将以每年7%以上幅度增长。因而本项目产品市场前景十分乐观。
      2.3产品目标市场分析
      随着市场经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,BOPA薄膜作为环保高端软包装材料,需求量急剧上升,发展前景良好。
      随着健康膳食、科学饮食的理念深入人心,除了大米、面粉传统主食之外,各种豆类、小米、玉米、花生等杂粮的销售市场稳步逐年上升,这些中高端粮食产品对于相应的包装材料的性能需求也逐步提高,本项目BOPA的高阻隔性能非常符合这些产品的包装要求。

项目详情